Toepasselijkheid algemene voorwaarden Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst die je met NIEUWLAND-VITANOVA  afsluit. Voordat je je opgeeft voor een workshop of cursus is het belangrijk om deze goed door te lezen. Door je aan te melden geef je aan met de algemene leveringsvoorwaarden akkoord te gaan. 1: Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van opdrachtgevers of (potentiële) deelnemers voor wat betreft workshops. 1.2 Een overeenkomst met betrekking tot het volgen van een workshop komt tot stand door het indienen van een aanvraagformulier door cliënt c.q. deelnemer en het verstrekken van een bewijs van inschrijving door NIEUWLAND-VITANOVA. 2: Inschrijvingen 2.1 Alle workshops worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen. 2.2 NIEUWLAND-VITANOVA behoudt zich het recht voor waar nodig de locatie te veranderen. 2.3 Na inschrijving ontvangt u een (elektronische) ontvangstbevestiging via e-mail die uw inschrijving definitief maakt. Inschrijving vindt plaats in volgorde van ontvangst van de aanmeldingen. 2.4 Per workshop of cursus zijn er slechts een bepaald aantal plekken beschikbaar. Het aantal is 12 deelnemers per workshop. Zodra een workshop, wordt de inschrijving doorgeschoven naar de eerstvolgende workshop. 2.5 Als een bepaalde dag vol zit, kunt u mij mailen om u op te geven voor de reservelijst voor die dag. Zet in het onderwerp van uw e-mail ‘reservelijst [desbetreffende workshop en datum]’. Vermeld daarbij uw volledige naam en telefoonnummer. Mocht er een plek zijn vrijgekomen, neem ik zo snel mogelijk contact met u op. Hou er rekening mee dat dit tot enkele uren voor aanvang van de workshop kan zijn. 2.6 Door de inschrijving verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden.
  1. Afmelden door de deelnemer 3.1 Afmelden dient via e-mail te gebeuren. 3.2 Bij afmelding voor een workshop of cursus worden er geen kosten ingehouden, maar kunt U Uw aanmelding doorschuiven naar een andere dag.3.3 Afmelding voor een workshop: Bij afmelding van een workshop i.v.m. ziekte of onvoorziene omstandigheden kunt U, in overleg, Uw inschrijving doorschuiven naar een workshop op een andere datum. Indien er geen data meer beschikbaar zijn maken we een afspraak voor een 1 op 1 workshop. Hou er rekening mee dat dit onderhevig is aan aangepaste tijden/locatie/opzet en invulling. Restitutie is niet mogelijk en bij het niet verschijnen tijdens de workshop, wordt ook geen geld teruggeboekt. 3.4 Mocht u niet kunnen komen, dan mag u ook zelf voor vervanging zorgen. Uw deelnamebevestiging is overdraagbaar, maar meld het wel even.
  2. Annulering/verplaatsing door NIEUWLAND-VITANOVA 4.1 NIEUWLAND-VITANOVA is gerechtigd bij onvoldoende deelnemers de aangeboden workshop of cursus te annuleren. Mocht een workshop of cursus geen doorgang vinden of worden uitgesteld, dan ontvang je daarvan uiterlijk 7 dagen voor aanvang bericht en zal U wel volledige restitutie van het aankoopbedrag krijgen. 4.2 NIEUWLAND-VITANOVA is gerechtigd tot uiterlijk 1 week voor aanvang van de workshop of cursus de datum van een workshop of cursus te wijzigen. De cursist wordt hiervan op de hoogte gesteld via e-mail en heeft de mogelijkheid in overleg de workshop of cursus kosteloos te verplaatsen/annuleren. 4.4 De workshop vindt alleen plaatst mits er minimaal 3 deelnemers zijn. Bij minder deelnemers kan de workshop niet doorgaan en zal worden verplaatst of geannuleerd
5: Betaling 5.1 De deelnemer dient de gehele vordering uiterlijk 24 voor aanvang te voldoen tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen met NIEUWLAND-VITANOVA. Contante betaling bij aanvang is bespreekbaar 5.2 Bij niet stipte nakoming van de overeengekomen deeltermijnen komt deze overeenkomst tot deelbetalingen zonder enige berichtgeving te vervallen en kan deelnemer er geen aanspraak meer op maken. Als dan is de gehele vordering opeisbaar. 6: Klachten 6.1 Heb je een klacht over een workshop of cursus? Neem dan contact met NIEUWLAND-VITANOVA  op en we zullen ons best doen om je daarbij van dienst te zijn en het probleem proberen op te lossen. 6.2 Het indienen van een klacht ontslaat de deelnemer niet van de betalingsverplichting. 7: Aansprakelijkheid 7. NIEUWLAND-VITANOVA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de workshop of cursus. 8: Geheimhouding 8.1 Al het cursusmateriaal en de aanvullende documentatie zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt. Het maken van beeldopnamen van een (gedeelte van) een workshop- of cursusmateriaal is niet toegestaan. De deelnemer is niet gerechtigd cursus-, workshop-, trainings-, of opleidingsmateriaal, waarop rechten zoals hiervoor bedoeld aan NIEUWLAND-VITANOVA toekomen, op enigerwijze aan derden af te staan of in gebruik te geven. 8.2 Cursisten en deelnemers verplichten zich tot geheimhouding jegens derden van alle informatie die zij van medecursisten tijdens de bijeenkomsten ontvangen en waarvan de cursisten en deelnemers het vertrouwelijke karakter moeten begrijpen. 9: Overig 9.1 NIEUWLAND-VITANOVA behoudt zich altijd het recht om de workshops en cursussen inhoudelijk te veranderen en/of prijzen te wijzigen. 9.2 Parkeerkosten en/of kosten van openbaar vervoer, indien van toepassing, zijn voor rekening van de deelnemer. 9.3 Als een deelnemer hinder veroorzaakt tijdens een workshop of cursus, dan hebben wij het recht om deze persoon te weigeren tijdens volgende workshops of lessen van de cursus. De deelnemer krijgt hierbij het betaalde geld niet terug. ETHISCHE CODE VAN PHOENIX OPLEIDINGEN Algemeen 1. Er is een Ethische Commissie van Phoenix Opleidingen, hierna verder te noemen de Ethische Commissie, die onder andere tot doel heeft: – het opstellen, publiceren en bewaken van de Ethische Code van Phoenix Opleidingen ten behoeve van eenieder die zich als deelnemer aan deze code en klachtenprocedure verbindt, – het instellen en in stand houden van een Klachtencommissie. De Ethische Commissie bestaat uit vijf leden, die uit hun midden een voorzitter en een secretaris/penningmeester benoemen. Ten minste één opleider, verbonden aan Phoenix Opleidingen, maakt deel uit van deze commissie. Deze zal noch de functie van voorzitter noch die van secretaris/penningmeester bekleden. De Ethische Commissie voorziet zelf in haar samenstelling en rapporteert deze jaarlijks aan de deelnemers. 2. De Ethische Code bevat uitgangspunten en richtlijnen die gehanteerd worden door de deelnemers. Deelnemers zijn Phoenix Opleidingen en opleiders en begeleiders, verbonden aan of handelende uit naam en/of in opdracht van Phoenix Opleidingen en (oud)cursisten die schriftelijk verklaard hebben zich te houden aan en te werken volgens deze code. Uitgangspunten 3. Een deelnemer werkt vanuit de navolgende vijf uitgangspunten: Autonomie Ieder mens heeft het vermogen zijn bestaan vorm te geven in relatie tot anderen. De inbedding in een groter geheel vraagt naast vrije wil ook om overgave. Heelheid Ieder mens heeft de kwaliteit zich te ontwikkelen en te aanvaarden wat (nog) niet heel is. Dankzij een groter perspectief kan hij beide onder ogen zien. Identiteit Ieder mens heeft de kwaliteit om zichzelf te zijn in wisselende tijden en omstandigheden. Integratie Ieder mens is in staat zijn persoonlijke groei vorm te geven in het leven van alledag. Ethische Code van Phoenix Opleidingen 1 Zingeving Ieder mens heeft de kwaliteit om het eigen leven te ervaren als een schakel in een groter geheel. De deelnemer en de cliënt: de begeleidingsrelatie 4. Een deelnemer zal een cliënt die een beroep doet op zijn begeleiding niet weigeren op basis van ras, huidskleur, overtuiging, religie, handicap, geboorteplaats, sekse, seksuele voorkeuren, of op basis van enige andere factor die als oneerlijk of discriminerend kan worden beschouwd. 5. Een deelnemer zal zijn kennis en vaardigheden bewust gebruiken ten bate van het herstel en het welzijn van de cliënt en zal in alle aspecten van zijn werk de ecologie bewaken. Dit betekent dat de deelnemer ervoor zorgt dat hij een cliënt geen lichamelijke en/of psychische en/of spirituele schade berokkent. De deelnemer maakt een zorgvuldige inschatting van mogelijke negatieve bijverschijnselen voor de rest van de leefwereld van de cliënt, en stemt zijn begeleiding daarop af. 6. Een deelnemer eerbiedigt de persoonlijke, zowel fysieke als geestelijke, integriteit van de cliënt. Een deelnemer zal een cliënt op geen enkele wijze uitbuiten, daaronder inbegrepen – maar niet uitsluitend beperkt tot – financiële en seksuele zaken. Seksuele relaties tussen deelnemer en cliënt zijn verboden. De deelnemer en de cliënt: het begeleidingscontract 7. Een deelnemer sluit met een cliënt een inhoudelijk contract. In dit contract is zo zorgvuldig mogelijk vastgelegd wat het probleem van de cliënt is, welke doelen er gesteld worden en welke acties – zowel door de cliënt als de begeleider – ondernomen zullen worden om deze doelen te bereiken. Het contract moet zowel voor de deelnemer als de cliënt haalbaar zijn en beide partijen onderschrijven het contract met de intentie het te volbrengen. Een deelnemer gaat met een cliënt tevens een relatiecontract aan. Het relatiecontract moet het inhoudelijk contract dienen en moet toetsbaar zijn aan de vijf uitgangspunten waarop deze Ethische Code is gestoeld. De deelnemer en cliënt toetsen met enige regelmaat of het inhoudelijk contract nog haalbaar is en/of bijstelling behoeft. 8. De contractuele relatie vindt een einde met de beëindiging van het (inhoudelijke en relatie-) contract. Niettemin zijn er professionele verantwoordelijkheden die doorgaan nadat het contract is beëindigd. Deze houden in, maar zijn niet beperkt tot het volgende: – behouden van de overeengekomen vertrouwelijkheid; – vermijden van exploitatie van de voormalige relatie, op welke manier dan ook; – voorzien in de benodigde vervolgzorg. Ethische Code van Phoenix Opleidingen 2 9. Een deelnemer zal alleen dan een contract aangaan of in stand houden, wanneer er geen andere activiteiten of relaties tussen deelnemer en cliënt spelen die het contract in gevaar kunnen brengen. 10. De deelnemer zorgt dat hij de daadwerkelijke toestemming van de cliënt heeft voor procedures met een (ver)hoog(d) risico. Een hoog of verhoogd risico heeft betrekking op: – het oplopen van mogelijke fysieke beschadiging (verwonding van cliënten of begeleider) – het oplopen van psychische beschadiging (bijvoorbeeld het psychotisch worden van de cliënt). 11. Een deelnemer houdt in principe een dossier bij. Hierin staan de relevante gegevens die betrekking hebben op de behandeling, respectievelijk de contractuele relatie. De cliënt heeft recht op inzage in dit dossier, met uitzonderling van de gegevens die geen betrekking hebben op de cliënt zelf. Verder heeft niemand, zonder schriftelijke toestemming van de cliënt, recht op inzage in het betreffende dossier. 12. Een deelnemer geeft over de cliënt geen informatie aan derden, en wint geen informatie bij derden in, dan met uitdrukkelijke toestemming van de cliënt. 13. Een deelnemer zal de cliënt informeren over het feit dat hij deelneemt aan de Ethische Code van Phoenix Opleidingen. 14. In het aangaan van een contractuele relatie neemt de deelnemer de verantwoordelijkheid voor het bewerkstelligen van een passende werkomgeving, zorgt hij voor de dingen die nodig zijn om de aard en vertrouwelijkheid van het contact te waarborgen en voorziet hij in de fysieke veiligheid in relatie tot de betrokken activiteiten. De professionaliteit van de deelnemer 15. Een deelnemer zal zich voortdurend professioneel en persoonlijk blijven ontwikkelen waarbij te denken valt aan opleiding/supervisie/nascholing/persoonlijke therapie. De deelnemers onderling 16. Een deelnemer zal andere deelnemers met respect bejegenen. 17. Een deelnemer accepteert de verantwoordelijkheid een andere deelnemer, van wie hij reden heeft aan te nemen dat hij onethisch handelt, daarmee te confronteren en, in geval dit niet tot resultaten leidt, een klacht in te dienen bij de Klachtencommissie. Ethische Code van Phoenix Opleidingen 3 Slotbepalingen 18. Wanneer er behoefte bestaat aan een nadere uitwerking van bepalingen uit deze Ethische Code, kan de Ethische Commissie daarin voorzien door vaststelling van een huishoudelijk reglement. 19. Deze Ethische Code is voor de eerste maal in werking getreden op 1 augustus 1996 en herzien op 26 februari 1999, oktober 2006, januari en maart 2015 en oktober 2017. Ethische Code van Phoenix Opleidingen 4  

Schrijf je in!

Blijf op de hoogte van interessante informatie, tips en acties!

You have Successfully Subscribed!